நீங்கள் விரும்பும் தொடரூந்து நிலையத்தை வந்தடைய,
புறப்பட மற்றும் கால தாமதமாகும் தொடரூந்துகளின் விபரங்கள்

 நேரடியாக இத்தாலி படத்தில் உள்ள பிரதான நகரங்களின் மீது அழுத்தவும்.
 
Stazione என்பதை தெரிவு செய்து, விரும்பும் தொடரூந்து நிலையத்தை அதன் கீழ் எழுதி Cerca
இனை அழுத்தவும்.
அல்லது குறிப்பிட்ட தொடரூந்தின் இலக்கத்தை
Numero treno இன் கீழ் எழுதி Cerca இனை அழுத்தவும்.