இத்தாலி வாழ் தமிழ் மக்களிடையே ஒரு தொடர்பினை ஏற்படுத்துவதற்காக

இப்பகுதி உள்ளது. உங்கள் விபரங்களை எமக்கு அனுப்பி வையுங்கள்.

நாம் அவற்றை இப்பகுதியில் சேர்த்துக்கொள்வோம்.

உங்கள் விபரங்களை அனுப்புவதற்கு இங்கே அழுத்தி

விண்ணப்பப் படிவத்தினை பூர்த்தி செய்யவும்.